Liên Lạc

BCH Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali Nhiệm Kỳ 2016-2017

Hội Trưởng: Võ Quang Đạt

Tổng Thư Ký: Lê Thương

Hội Phó Nội Vụ: Trần Vĩnh Trung

Hội Phó Ngoai Vụ: Ngô Bá Định

Thủ Quỹ: Lâm-Mỹ Hoàng Anh

Trưởng Ban Thộng Tin Báo Chí: Dương Nguyên Văn

Trưởng Ban Văn Nghệ: Trần Kim Sơn