Phân Ưu‎ > ‎

Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm

posted Aug 26, 2016, 10:48 AM by Van Duong   [ updated Sep 6, 2016, 11:01 PM by Mao Dang ]

Xin nguyện cầu cho Hương Linh Giáo Sư NGUYỄN THANH LIÊM sớm được Siêu Thăng Tịnh Độ. 

HỘI ÁI HỮU PETRUS KÝ NAM BẮC CALIFORNIA 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 


Comments