Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn Cô Đinh Thị Minh Châu

posted Aug 10, 2013, 12:00 AM by Van Duong
Nhận được tin buồn, Cô Đinh Thị Minh Châu, giáo sư Trường Petrus Ký, đã mất vào ngày 4 tháng 8 năm 2013 tại Orange County, California.
Đại diện Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng cô Quyên và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cô Minh Châu được sớm về cỏi vãng sanh.
HAHPK/NC


Comments