December Chủ Nhật 03 2023

Đại Hội Thường Niên
Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành

Diamond Seafood Restaurant
8058 Lampson Street
Garden Grove, CA 92841